Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Różnice między tokarkami CNC a NC

tokarka_cnc_janusTokarki CNC tym różnią się od tokarek NC, że te pierwsze to tokarki zautomatyzowane wyposażone w numeryczny układ sterowania programowego, który steruje wszystkimi ruchami urządzenia, a tokarki CNC są sterowane poprzez zintegrowany z systemem mikrokomputer. Program tokarki zawiera informacje o torze narzędzia w odpowiednio przyjętym układzie współrzędnych, parametrach technologicznych obróbki (prędkości skrawania, głębokości skrawania, wartości posuwu, ilości przejść narzędzia), rodzaju zabiegu (np. toczenie, wiercenie, rozwiercanie, frezowanie, nacinanie gwintu ), włączanie, wyłączania chłodziwa, obrotu stołu, itp..

Wraz z rozwojem technologii obróbki skrawaniem nastąpił również rozwój tokarek pod względem konstrukcyjnym, a także pod względem sterowania. Współczesne obrabiarki CNC osiągnęły bardzo wysoki poziom techniczny i stały się układami mechaniczno-elektryczno-elektronicznymi i jako takie zaliczane są do urządzeń mechatronicznych. Współczesne obrabiarki CNC np. marki Janus pracują z dużą szybkością skrawania, przez co są wydajniejsze, potrafią obrabiać przedmioty „na gotowo” rozszerzając tym samym zakres zadań obróbkowych, obrabiają przedmioty na sucho lub wykorzystując minimalne chłodzenie, co jest związane z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, eliminują szlifowanie obrabiając materiały w stanie utwardzonym oraz wykorzystują do obróbki materiałów laser. Podstawowe zespoły tokarek CNC to:

Układy napędoweukłady przenoszące energię z sieci elektrycznej do zespołu roboczego maszyny i składający się z: układu zasilającego i sterującego pracą silnika napędowego,, silnika napędowego,, przekładni mechanicznej łączącej silnik z zespołem roboczym (zmiana rodzaju i ilości ruchu), zespołu roboczego maszyny. Napędy stosowane w tokarkach CNC spełniają dwa główne zadania: uzyskiwanie ruchu niezbędnego do realizowania pracy wykonywanej przez maszynę oraz Zapewnienie względnego ruchu układów tokarki CNC po zaprogramowanym torze i z określoną prędkością (napędy ruchu posuwowego).. Do podstawowych wymagań stawianym napędom tokarek CNC należą: sztywność charakterystyki mechanicznej, duży zakres bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej silnika, przebieg dopuszczalnego obciążenia w funkcji prędkości obrotowej, dostosowany do technologicznej charakterystyki obciążenia obrabiarki,, szybki rozruch, zdolność do pracy serwonapędowej, duża równomierność ruchu oraz dokładność pozycjonowania.

Układy pomiarowe przemieszczenia i położeniaumożliwiają realizację pętli sprzężenia zwrotnego położeniowego. Są one elementami składowymi układów regulacji automatycznej położenia, tzn. serwomechanizmów stosowanych w napędach pozycjonujących.W układach pomiarowych wyróżniamy dwa bloki funkcjonalne: czujnik pomiarowy przekształcający wielkość przemieszczenia lub położenia w inną wielkość fizyczną oraz przetwornik, który umożliwia uzyskanie pomiarowego sygnału elektrycznego. Wymagania jakie stoją przed układami pomiarowymi to przede wszystkim: duży zakres i dokładność pomiarów, przystosowanie do pracy w warunkach przemysłowych oraz sygnał wyjściowy w postaci przebiegu elektrycznego. Posiadanie tokarki CNC niesie za sobą wiele korzyści, m.in. większą wydajność oraz opłacalność produkcji przy zachowaniu takiej samej jakości obrobionego produktu, co przy tokarce ręcznej.