Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

InEnerg coraz bliżej – OZE na Stadionie Miejskim we Wrocławiu

Polska, jako trzeci co do wielkości obszar rolniczy w Unii Europejskiej, dysponuje wręcz doskonałą bazą surowcową do produkcji biogazu – pod tym względem ustępujemy tylko Niemcom i Francji. Rozwinięty przemysł rolno-spożywczy również przemawia za ewolucją tego sektora rynku w naszym kraju. Pomimo tego, że Polska mogłaby być w czołówce producentów biogazu, rodzimy rynek daleki jest od wykorzystania swojego pełnego potencjału. Doskonałą okazją do ponadregionalnej dyskusji na temat aktualnej kondycji i przyszłości sektora biogazowego będzie międzynarodowa konferencja pt. „Polska, Niemcy, Republika Czeska – 3 kraje, 3 pomysły na biogaz. I co dalej?”, impreza towarzysząca I. Międzynarodowym Targom Innowacji Energetycznych InEnerg.
logo_inenerg
Celem spotkania dedykowanego branży biogazowej, organizowanego przy współpracy z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego jest porównanie rynków biogazu w Polsce, Niemczech oraz Republice Czeskiej. W zamyśle organizatora – REECO Poland – targi InEnerg będą miały charakter międzynarodowy, z największym naciskiem na region Odry i Nysy Łużyckiej. Tegoroczna odsłona imprezy odbędzie się w dniach 4-6 marca na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

logo_inenerg2„Do 2020 r. biogazownie mają stać się w Polsce jednym z głównych filarów produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii – mówi Małgorzata Bartkowski, Project Manager InEnerg. – Polityka energetyczna naszego kraju, sformułowana głównie pod kątem realizacji unijnych zobowiązań, wskazuje szczególną potrzebę wsparcia instalacji wykorzystujących biomasę rolniczą oraz odpady biodegradowalne, w tym biogazowni jako technologii o wysokiej efektywności energetycznej i niskiej emisyjności. Przypomnijmy, że na mocy przyjętego pakietu klimatyczno-energetycznego, udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Polski ma do 2020 roku osiągnąć obligatoryjny poziom 15%. Instalacje oparte na biogazie, należące do źródeł rozproszonych, mogą odegrać kluczową rolą również w kontekście naszego bezpieczeństwa energetycznego. Znaczna część istniejących bloków energetycznych w naszym kraju jest już mocno wyeksploatowana i w ciągu kilku najbliższych lat będą one systematycznie wyłączane. Będąc członkiem wspólnoty europejskiej, nie jesteśmy pozostawieni sami z naszymi problemami i możemy czerpać z wiedzy i doświadczenia pionierów w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, dopasowując ich przyszłościowe rozwiązania do naszych rodzimych warunków. Jeśli chodzi o biogazownie, to obecnie 80% działających na świecie tego typu instalacji funkcjonuje właśnie w Niemczech. Mało tego, dwie największe na ziemskim globie biogazownie – o mocy 20 MW każda – znajdują się właśnie w posiadaniu naszych sąsiadów zza biogazowniazachodniej granicy. W Czechach, dzięki wsparciu publicznemu liczba biogazowni również systematycznie wzrasta. W Polsce biogaz odgrywa coraz większą rolę, choć napotyka wiele trudności. W trakcie konferencji „Polska, Niemcy, Republika Czeska – 3 kraje, 3 pomysły na biogaz. I co dalej?” (4 marca 2014 r.) dowiemy się, jak można przeciwdziałać kryzysowi i, z których doświadczeń naszych sąsiadów szczególnie warto korzystać. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie wiele będzie się działo na rynku zielonej energii. Ważne, by dobrze wykorzystać ten czas. Wyznaczenie obligatoryjnych krajowych celów w zakresie udziału zużycia energii z OZE w finalnym zużyciu energii brutto to dla potencjalnych inwestorów swego rodzaju gwarancja na to, że znajdą nabywcę na swój produkt, a dla producentów dość wyraźny sygnał do dalszego rozwijania czystych technologii. Inwestycje w OZE są ogromną szansą także dla środowisk rolniczych. Przedstawienie możliwości i korzyści płynących z energii odnawialnej dla polskiej wsi to idea przyświecająca organizatorom Dnia Rolnictwa (6 marca 2014 r.). Biogazownie na miarę gospodarstwa rolnego, mikroinstalacje, fotowoltaika dla rolnika to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas spotkania zaplanowanego ostatniego dnia Międzynarodowych Targów Innowacji Energetycznych InEnerg. Nie zabraknie też cennych porad ekspertów.”

Program* konferencji „Polska, Niemcy, Republika Czeska – 3 kraje, 3 pomysły na biogaz. I co dalej?”

Polska
Otwarcie i Wprowadzenie
Nowy projekt Ustawy o OZE – czy jest szansa na poprawę sytuacji na rynku biogazowym w Polsce
Efektywność ekonomiczna biogazowni w Polsce – to się może opłacać
Przerwa – uroczyste otwarcie targów InEnerg
„Wpływ doboru substratu na emisję GHG w biogazowni”- Izabela Samson-Bręk, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
Prezentacje polskich firm
– „Chemoodporne powłoki uszczelniające” – Janusz Banera, Doradca techniczny BASF Polska Sp. z o.o.
– „System ogrzewania fermentatorów UPONOR”, Przedstawiciel firmy UPONOR
Dyskusja: Co można zrobić, aby biogaz zyskał czy tez jeszcze bardziej nie stracił na znaczeniu?
Porównanie cen substratów, energii elektrycznej, ciepła – Niemcy, Czechy, Polska

Niemcy
Rozwój branży biogazowej w Niemczech & perspektywy i ryzyka – przedstawiciel Niemieckiego Stowarzyszenie Biogazu (Fachverband Biogas e.v.)
Nadwyżka ciepła. Jak je racjonalnie zagospodarować?
Prezentacje niemieckich firm
– Zamień słomę na pieniądze – fermentacja słomy poprzez hydrolizę i bioekstrakcje, LEHMANN Maschinenbau GmbH
Dyskusja: Rynek biogazu w kryzysie – jak wygląda przyszłość

Czechy
Doświadczenia na rynku biogazowym w Czechach – problemy na rynku, system wsparcia
Długość procesu administracyjnego związanego z budową biogazowni
Prezentacje czeskich firm
– „Doświadczenia na rynku biogazowym w Czechach – budowa i utrzymanie”, Miroslav Kajan Prezes Czech Biogas Association
Dyskusja: jakie doświadczenia powinny być cenne dla Polski, czego unikać?

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Udział w spotkaniu branży biogazowej pt. „Polska, Niemcy, Republika Czeska – 3 kraje, 3 pomysły na biogaz. I co dalej?” wiąże się z rejestracją oraz wniesieniem opłaty konferencyjnej w wysokości 207,00 zł (opłata dla studentów za okazaniem legitymacji studenckiej – 49,20 zł). Dzień Rolnictwa jest wydarzeniem bezpłatnym, wymagającym jednak uprzedniej rejestracji. Chęć udziału w wydarzeniach towarzyszących targom InEnerg można zgłaszać na stronie: http://www.inenerg.com/545.html.

Organizatorem InEnerg 2014 jest spółka REECO Poland, wchodząca w skład niemieckiej Grupy REECO, która już od 1997 roku organizuje targi i konferencje związane z energią i budownictwem energooszczędnym. Na polskiej scenie targowej jest obecna od 2011 r. Organizowane przez REECO Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem i mimo krótkiego stażu już zyskały renomę jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju.

Więcej informacji na: www.inenerg.com