Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Kompatybilność elektromagnetyczna – wymogi prawne

High tech electronic PCB (Printed circuit board) with processor and microchips. 3d illustrationProducent – oddając do użytku i wprowadzając na rynek urządzenie elektryczne lub elektroniczne – zapewnia, że spełnia ono zasadnicze wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Które akty prawne zawierają regulacje dotyczące EMC?

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

Dla państw członkowskich Unii Europejskiej – czyli również Polski – kwestie związane z kompatybilnością elektromagnetyczną regulowane są przez dwie dyrektywy unijne. Pierwsza z nich to dyrektywa EMC 2014/30/UE.

W dokumencie tym zawarte są m.in. zasadnicze wymagania, które musi spełniać urządzenie, by mogło zostać nazwane kompatybilnym elektromagnetycznie. Pierwszy wymóg sprowadza się do tego, by nie zaburzało pracy innych urządzeń, a drugi – by posiadało odpowiedni poziom odporności na zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez inne urządzenia. Producent, który wprowadza na rynek urządzenie elektryczne lub elektroniczne potwierdza, że jest ono zgodne z oboma zasadniczymi wymaganiami.

Z kolei dyrektywa RED (dawniej R&TTE) 2014/53/UE reguluje kwestie dotyczące urządzeń radiowych. Zgodnie z tym aktem urządzenia radiowe powinny być tak skonstruowane, by zapewnić:

  • ochronę zdrowia i bezpieczeństwa osób i zwierząt domowych oraz mienia,
  • odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE.

Domniemanie zgodności urządzeń z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej czy też dyrektywy RED można wykazać poprzez spełnienie odpowiednich norm zharmonizowanych, które mają zastosowanie to danego urządzenia bądź systemu. Wykaz norm zharmonizowanych jest cyklicznie aktualizowany i publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wewnętrzna kontrola czy zlecona?

Producent wytwarzający urządzenia elektryczne lub elektroniczne musi podjąć decyzję o tym, czy ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami unijnymi przeprowadzi w ramach wewnętrznej kontroli czy też może zleci ocenę jednostce notyfikowanej.

Po stwierdzeniu, że urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, producent umieszcza na każdym egzemplarzu aparatury oznakowanie CE oraz sporządza pisemną deklarację zgodności UE.

Zanim przeprowadzisz kontrolę

Projektant urządzeń i systemów elektronicznych od początku procesu tworzenia nowej aparatury powinien zwracać uwagę na to, by była ona projektowana w taki sposób, aby była zgodna i spełniała zasadnicze wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

Można również zdecydować się na współpracę z firmą doradczą, która pomoże zidentyfikować potencjalne problemy związane z brakiem kompatybilności elektromagnetycznej i pomoże znaleźć rozwiązanie problemów. Takie konsultacje mogą odbywać się na każdym etapie projektu, ale eliminowanie problemów we wczesnym stadium projektu w znaczący sposób wpływa na końcowy koszt i czas trwania projektu. Konsultacje mogą obejmować:

  • sprawdzenie założeń projektowych w zakresie EMC,
  • przegląd schematu urządzenia, co pozwoli wyeliminować błędy już na wstępnym etapie projektu,
  • przegląd projektu płytki drukowanej, który pomoże usunąć potencjalne źródła problemów jeszcze przed zleceniem produkcji płytek,
  • sprawdzenie planu badań EMC i kryteriów oceny,
  • wykrycie przyczyn problemów, które pojawiają się w trakcie badań EMC.

Więcej informacji o konsultacjach EMC znajdziesz na stronie emcsolution.pl