Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Automatyka

1. Sterowanie sekwencyjne Schemat działania sterowania procesowo-sekwencyjnego.
Układy pomiarowe.
2. Sensory potencjometryczne stykowe.
3. Czujniki indukcyjne zbliżeniowe.
4. Pojemnościowy czujnik położenia.
5. Budowa i zasada działania termometru oporowego.
6. Budowa i zasada działania termometru termo-elektrycznego.
7. Budowa i zasada działania półprzewodnikowych czujników temperatury.
8. Pomiar wydłużenia, sił momentu obrotowego i ciśnienia za pomocą tensometrów.

1. Sterowanie sekwencyjne Schemat działania sterowania procesowo-sekwencyjnego.

W układach sterowania sekwencyjnego poszczególne czynności sterujące odbywają się krok po krok. Rozpoczęcie kolejnego kroku jest uzależnione od czasu lub stanu procesu w czasowo-sekwencyjnych układach sterowania wykorzystywane są generatory impulsowe, zegary taktujące lub przekaźniki czasowe. Prostym przykładem sterowania sekwencyjnego o działaniu zależnym od czasu jest automat rozruchowy ?gwiazda trójkąt? silnika trójfazowego.
w góre

Układy pomiarowe
W układach regulacji i zabezpieczeń wykorzystuje się różnego rodzaju czujniki (sensory) informujące o przebiegu procesu produkcyjnego, stanie maszyn i urządzeń realizujących proces w zależności od rodzaju wykorzystywanych sygnałów dzieli się sensory na analogowe, binarne i cyfrowe.
Sensory analogowe – za pomocą sensorów analogowych przetwarzane są wielkości np. położenie lub wielkość elektryczna.
w góre

2. Sensory potencjometryczne stykowe.

Potencjometry liniowe stosuje się jako przetworniki np. do pomiaru położenia sań maszyn, potencjometry obrotowe stosuje się do pomiaru konta obrotu np. do pomiaru położenia kontowego przegubu w robotach przemysłowych do pomiaru temperatury do pomiaru ciśnienia.
w góre

3. Czujniki indukcyjne zbliżeniowe.

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe są powszechnie stosowane w układach automatyki przemysłowej do kontroli położenia, przemieszczeń i ruchu mechanizmów związanych z danym urządzeniem, indukcyjne czujniki zbliżeniowe reagują na wprowadzenie metalu w strefę czułości, czujniki reagują na wszystkie metale. Dwu stawny sygnał wyjściowy czujników umożliwia ich współpracę programatorami sterownikami PRC. Zasada działania czujników indukcyjnych polega na indukowaniu prądów wirowych w metalu zbliżonym do pola czułości czujnika wytwarzane wokół czoła czujnika przez obwód indukcyjny generatora LC wysokiej częstotliwości.
w góre

4. Pojemnościowy czujnik położenia.

Do pomiaru danych przemieszczenia w zakresie do 2 metrów wykorzystuje się czujniki rurowe. Przesuwając w rurze odizolowany od niej czpień zmienia się pojemność dwóch elektrod rury i czpienia za pomocą mostka pomiarowego prądu przemiennego zmieniająca się pojemność przetwarzana jest na sygnał pomiarowy. Czujniki pojemnościowe znalazły zastosowanie do pomiaru położenia stempla w maszynach do odlewania ciśnieniowego.
w góre

5. Budowa i zasada działania termometru oporowego.

Termometry oporowe są to czujniki do pomiaru temperatury. Wykorzystuje się w nich zmienną oporność metalu lub półprzewodnika przy zmianie temperatury. Opór metali wzrasta wraz ze wzrostem temperatury opór półprzewodników i niektórych stopów metali maleje. Mierząc opór można wyznaczyć temperaturę czujnika. Termometry oporowe wykonywane z platyny PT100 albo niklu NI100 w temperaturze 0 stopni C majone oporność 100 omów termometry oporowe stosowane są do pomiaru temperatury w urządzeniach chemicznych kotłach grzejnych w układach regulacji temperatury w urządzeniach klimatyzujących, również są stosowane do pomiaru temperatury uzwojeń silnika.
w góre

6. Budowa i zasada działania termometru termo-elektrycznego.

Termoelementy (termopary) wykorzystuje energię cieplną do wytwarzania napięcia termo element składa się z dwóch drutów wykonanych z różnych metali np. żelaza i konstantolu. Truty te na jednym końcu są zlutowanie ze sobą jeżeli pomiędzy miejscem połączenia drutów a ich wolnymi końcach występuje różnica temperatur na końcach tych powstaje napięcie tak zwana siła termoelektryczna. Termoelementy płaszczowe otoczone są odpornym na działanie czynników zewnętrznych. Dzięki temu mogą być stosowanie w trudnych warunkach pomiarowych. Ponieważ siła termoelektryczna jest bardzo mała, wartości mierzonej temperatury wyznaczana jest przez elektroniczny wzmacniacz pomiarowy, wzmacniacze takie są dostosowanie do najczęściej nie liniowości w zależności od siły termoelektrycznej.
Termo pary wykorzystuje się do dokładnych pomiarów temperatury wektorowych w przemyśle chemicznym w maszynach do odlewania ciśnieniowego itp.
w góre

7. Budowa i zasada działania półprzewodnikowych czujników temperatury.

Półprzewodnikowy czujnik temperaturowy jest układem scalonym generującym prąd wyraźnie zbliżony do temperatury. Sygnał prądowy czujnika półprzewodnikowych jest w znacznym stopniu niezależny od napięcia zasilania i obciążenia prądowego a więc tak, że niezależny od przewodów przyłączających. Czujniki te są dostosowane do pomiarów temperatury absolutnej i generują na każdy stopień kelwina prąd jednego mikro ampera a więc w temperaturze 50 stopni C =298,2 stopni K prąd 298,2 mikro ampera zakres pomiarowy mieści się w granicach -60 do 150 stopni C.
w góre

8. Pomiar wydłużenia, sił momentu obrotowego i ciśnienia za pomocą tensometrów.

Pomiar wydłużenia np. w maszynach dźwigowych, mostach, konstrukcjach stalowych dokonuje się za pomocą tensometrów foliowych lub drutowych celem pomiaru jest kontrola poszczególnych części konstrukcji przy obciążeniu statycznym oraz wyznaczeniem wpływu obciążeń dynamicznych. Występujące przy tym zmiany długości (wydłużenia) są bardzo małe zwykle od 0,1 do 10 mikro metra. Działanie tensometru polega na zwiększeniu oporności przewodnika, który w wyniku rozciągania wydłuża się i zwiększa swój przekrój poprzeczny
w góre

Dodaj komentarz