Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Analiza charakterystyk statystycznych ruchu telekomunikacyjnego

Wykonanie ćwiczenia polega na pomiarach statystycznych ruchu telekomunikacyjnego. Pozwalają one na stwierdzenie konieczności rozbudowy sprzętu, konieczności modyfikacji infrastruktury, pozwalają również na optymalizację inwestycji i prowadzenie korzystnej polityki taryfikacyjnej. W ćwiczeniu przeprowadzono obserwację pracy modułu linii abonenckich LTCE i modułu zegara i sygnałów tonowych CTCE. Dokonano pomiarów natężenia ruchu, ilości zdarzeń komutacyjnych oraz zmierzono czasy trwania niektórych stanów. Wyniki pomiarów prezentowane są poniżej

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz