Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Akwizycja danych z kart pomiarowych dla wybranego modelu fizycznego

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z karty pomiarowej. Program został napisany przy użyciu standardowych procedur pochodzących z instrukcji, jak też podanych przez prowadzącego.
Zakres napięcia, numer kanału, próg wyzwalania oraz podstawę czasu można było regulować. Mysz winna być zdublowana klawiszami. Program powinien zawierać Help oraz możliwość zapisu danych do pliku.
Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Napięcie karty można zadać z zadajnika. Wygląd programu przedstawia poniższy rysunek:

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz