Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Pomiary impedancji w zakresie niskich częstotliwości.

Wnioski:

Pierwszym z badanych rezystorów był rezystor warstwowy. Wykazuje on dobre właściwości pracy w dużych częstotliwościach. Uzyskane rozbieżności pomiarów rezystancji i kąta fazowego są na poziomie błędów miernika. Brak istotnej zależności parametrów w badanym zakresie częstotliwości sugeruje iż indukcyjność szeregowa i pojemność własna rezystora są pomijalnie małe. Rezystory tego typu nadają się więc do pracy przy częstotliwościach sięgających dziesiątek i setek MHz.

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz